Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ

w Warszawie

 

Kamil Paweł Szmidt

 

Kancelaria Komornicza nr XXI w Warszawie 

ul. Bazyliańska 20 lok. 7 , 03-203 Warszawa

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Kamil Paweł Szmidt w związku z ogromnym zainteresowaniem oraz znacznym wpływem spraw tego rodzaju do tutejszego komornika,  mając na względzie zasady szybkości, sprawności i rzetelności prowadzonych postępowań zwraca się do wnioskodawców o przestrzeganie poniższych zasad.

 

Postępowania w zakresie doręczenia korespondencji prowadzone są wyłącznie we właściwości miejscowej komornika według miejsca zamieszkania adresata - szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w zakładce "Właściwość miejscowa".

 

Po wpływie wniosku o doręczenie korespondencji komornik sądowy nadaje sprawie sygnaturę Kmn oraz wzywa wnioskodawcę do uiszczenia opłaty stałej z podaniem numeru rachunku bankowego i terminem jej uiszczenia. 

 

Komornik zwraca się o nieuiszczanie opłaty stałej przed złożeniem wniosku.  Do wniosku wnioskodawca załącza zobowiązanie sądu wraz z przesyłką podlegającą doręczeniu. Wzory wniosków dostępne są w zakładce "Formularze".

 

Komornik zawiadamia wnioskodawcę o wynikach prowadzonego postępowania poprzez przesłanie odpisów protokołów z dokonanych czynności. W terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia wnioskodawca może złożyć wniosek o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania adresata wraz z podaniem sygnatury sprawy Kmn oraz danych identyfikacyjnych adresata.  

 

W razie wątpliwości komornik udziela informacji drogą telefoniczną lub za pośrednictwem e-mail.